Gai cột sống là quá rình phát triển thêm của xương tại thân đốt sống, trên